Publication

Updated by Yanwei Li on March 1, 2021
News: 3 papers accepted by CVPR 2021, Virtual.
News: 2 papers accepted by NeurIPS 2020, Virtual.
News: 1 paper accepted by CVPR 2020, Seattle.

Conference Paper

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
[paper] [code]
Fine-Grained Dynamic Head for Object Detection
Lin Song, Yanwei Li, Zhengkai Jiang, Zeming Li, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020
[paper] [code]
Rethinking Learnable Tree Filter for Generic Feature Transform
Lin Song, Yanwei Li, Zhengkai Jiang, Zeming Li, Xiangyu Zhang, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020
[paper] [code]
Learning Dynamic Routing for Semantic Segmentation
Yanwei Li, Lin Song, Yukang Chen, Zeming Li, Xiangyu Zhang, Xingang Wang, Jian Sun
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020 (Oral)
[paper] [code] [slides]
Learnable Tree Filter for Structure-preserving Feature Transform
Lin Song*, Yanwei Li*, Zeming Li, Gang Yu, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019
[paper] [code]
Attention-guided unified network for panoptic segmentation
Yanwei Li, Xinze Chen, Zheng Zhu, Lingxi Xie, Guan Huang, Dalong Du, Xingang Wang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
[paper]
Identity-Enhanced Network for Facial Expression Recognition
Yanwei Li, Xingang Wang, Shilei Zhang, Lingxi Xie, Wenqi Wu, Hongyuan Yu, Zheng Zhu
Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2018
[paper]

Preprint

Stitcher: Feedback-driven Data Provider for Object Detection
Yukang Chen, Peizhen Zhang, Zeming Li, Yanwei Li, Xiangyu Zhang, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Jian Sun, Jiaya Jia
arXiv preprint
[paper] [code]

Workshop & Competition

MicroSoft COCO Panoptic Challenge
Yanwei Li*, Naiyu Gao*, Chaoxu Guo, Xinze Chen, Qian Zhang, Guan Huang, Xin Zhao, Kaiqi Huang, Dalong Du, Chang Huang
Win 2nd place, Oral in ECCV COCO Workshop, 2018.
[slides]
State-aware Re-identification Feature for Multi-target Multi-camera Tracking
Peng Li* , Jiabin Zhang* , Zheng Zhu*, Yanwei Li, Lu Jiang, Guan Huang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshop, 2019
[paper]